%0 Book %@ 9783835000599 %A Albers, Sönke %D 2009 %T Methodik der empirischen Forschung %C Wiesbaden %I Gabler %P XX, 578 S. %7 3. ed. %! Albers 2009 – Methodik der empirischen Forschung %K Empirische Forschung %K Empirische Methode %K Wissenschaftliche Methode %K Wirtschaftsforschung %K Sozialforschung %K Theorie %K Datenerhebung %K Datenanalyse %K Empirische Forschung - Datenerhebung - Datenanalyse - Aufsatzsammlung %K Empirische Sozialforschung %K Methodologie