%0 Book Section %@ 3322919595 %A Albers, Sönke %A Skiera, Bernd %E Hippner, Hajo %E Meyer, Matthias %E Wilde, Klaus D. %T COSTA: Verkaufsgebietseinteilung zur Maximierung des Deckungsbeitrags %B Computer-Based Marketing: Das Handbuch zur Marketinginformatik %D 1998 %C Braunschweig %I Vieweg Verlagsgesellschaft %P 13–20 %! Albers, Skiera 1998 – COSTA: Verkaufsgebietseinteilung zur Maximierung