%0 Book Section %@ 3791080512 %A Albers, Sönke %E Köhler, Richard %T Vertrieb %B Handwörterbuch der Betriebswirtschaft %D 2007 %7 6. %C Stuttgart %I Schäffer-Poeschel %S Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre %N 1 %P 1945–1954 %! Albers 2007 – Vertrieb